Helena Karlíková

Fotografie

PhDr. Helena Karlíková, CSc.

Vzdělání:silueta.jpg

1976–1981: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (obory čeština – klasická filologie)

1981: PhDr., Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

1981–1982: studijní pobyt, Kabinet cizích jazyků ČSAV, pracovní skupina etymologického slovníku slovanských jazyků (nynější etymologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Brno

1983–1986: interní vědecká aspirantura, Kabinet cizích jazyků ČSAV (obor: jazykověda slovanských jazyků; specializace slovanská etymologie, školitelka PhDr. Eva Havlová, CSc.)

1989: CSc. v oboru jazykověda slovanských jazyků (disertace: Výrazy pro pojmenování pláče v slovanských jazycích. Etymologická studie)

Dosažená praxe:

1981–dosud: Kabinet cizích jazyků ČSAV, pracovní skupina etymologického slovníku slovanských jazyků, tj. nynější etymologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Brno

2000–dosud: spolueditorka řady Studia etymologica Brunensia

vedoucí etymologického oddělení ÚJČ AV ČR, v. v. i.

Pedagogická činnost:

1994–1995: Westfählische Wilhelms-Universität Münster, Německo (přednáškový cyklus Phonologie des Urslavischen und Differenzierung in einzelnen Slavinen)

1994–1995: Westfählische Wilhelms-Universität Münster, Německo (Etymologisches Praktikum)

1999–dosud: externí učitelka Ústavu jazykovědy a baltistiky FF MU (přednáška Teoretické základy etymologie, seminář Srovnávací etymologie slovanských jazyků)

2002–dosud: externí učitelka Ústavu českého jazyka FF MU (přednáška Praslovanština v zrcadle etymologie, seminář Etymologie pro doktorandy)

2004–dosud: Letní škola slovanských (bohemistických) studií při FF MU Brno (přednášky z oblasti české a slovanské etymologie)

školitelka (diplomové a disertační práce z oboru etymologie)

Badatelské oblasti:

Etymologie, srovnávací slovanská jazykověda, expresivita a zvukomalba v českém a slovanském lexiku (viz J. Černý, J. Holeš (eds.): Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha: Libri 2008, s. 310–311)

Práce v orgánech AV a VŠ:

2000–2003: členka Vědecké rady Filozofické fakulty MU

2002 – 2007: členka Vědecké rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

2004–dosud: členka Oborové rady českého jazyka na Filozofické fakultě MU

2005–dosud: členka Oborové rady srovnávací indoevropské jazykovědy na Filozofické fakultě MU

2007–dosud: místopředsedkyně Dozorčí rady ÚJČ AV ČR, v. v. i.

Členství ve vědeckých organizacích:

1980–1985: členka Jednoty klasických filologů

2000–dosud: členka Etymologické komise při Mezinárodním komitétu slavistů

Členka Jazykovědného sdružení

Členství v redakčních radách odborných periodik:

2004–dosud: členka redakční rady časopisu Acta onomastica

 

U nás vyšlo