Obchodní podmínky

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávajícím je společnost NLN, s.r.o. – Nakladatelství Lidové noviny, sídlem Dykova 15, Praha 10, 101 00, IČO 48534391, DIČ CZ48534391, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložka 18848

Prodávající se zavazuje vyřídit objednávku knih nebo CD do jednoho pracovního dne, pokud jde o zboží skladem. Pokud jde o připravované knihy nebo CD, budou odesílány do jednoho pracovního dne od data vydání titulu. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky pokud je zadaná doručovací adresa v nesprávném nebo neúplném tvaru nebo se jedná zjevně o chybně vyplněné údaje. Pokud tyto pochybnosti vzniknou, informuje prodávající o této skutečnosti kupujícího e- mailem. Prodávající nebude vyřizovat objednávky těch kupujících, kteří více než třikrát nepřevzali objednávku na dobírku nebo institucí a organizací, které neuhradily předchozí fakturu.

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl kupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí s požadovanými službami obchodu nln.cz, a že je neposkytne žádné třetí osobě. Prodávající je povinen vyhovět písemné žádosti kupujícího o vymazání z databáze zákazníků nln.cz. V této žádosti musí být uvedeny přihlašovací údaje zákazníka.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující je povinen uvést pečlivě a správně poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží dodáno.

Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží včetně všech poplatků uvedených v závazné objednávce (poštovné, balné, poplatek za dobírku).

Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující má právo na vrácení platby za toto zboží, ne však na poplatek za náklady spojené s odesláním zboží na jeho adresu (balné, poštovné nebo poplatek za dobírku). Prodávající odešle platbu za zboží zpět na účet nebo složenkou do 3 pracovních dnů od obdržení vráceného zboží.

Vrácené zboží nesmí být poškozené a v případě CD nesmí mít porušený průsvitný obal přes CD.

Vrácené zboží musí být na náklady kupujícího doručeno osobně nebo poštou na adresu:
NLN, s.r.o. - Vinohradské knihkupectví, Jana Masaryka 58, Praha 2, 120 00, kontakt: knihkupectví@nln.cz, Alena Jelínková 224250365.

Pokud si kupující při objednání zboží vybere platbu převodem na účet, zavazuje se uhradit platbu do 21 kalendářních dnů od data zapsání objednávky do e-shopu. Pokud prodávající nebude mít připsánu platbu na účtu v této lhůtě, objednávku zruší.

DALŠÍ DOTAZY

Pokud potřebujete získat další informace o knihách, CD, připravovaných knihách a CD, konzultovat případné reklamace, máte připomínky k funkčnosti e-shopu, nerozumíte některým sdělením, přejete si nějakou speciální službu, obraťte se prosím na: knihkupectví@nln.cz, Alena Jelínková 224250365. Informace o edičních záměrech nln@nln.cz.

Obchodní podmínky pro prodej e-knih

POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Poskytovatelem služby je NLN, s.r.o. – Nakladatelství Lidové noviny, sídlem Dykova 15, Praha 10, 101 00, IČO 48534391, DIČ CZ48534391, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložka 18848. Pro poskytování služby prodej e-knih platí níže uvedené obchodní podmínky. Poskytovatel provozuje službu na webové stránce nln.cz.

UŽIVATEL, UŽIVATELSKÝ ÚČET A JEHO OBSLUHA, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELE

Uživatelem služby prodej e-knih může být jen právnická nebo fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která se na stránkách poskytovatele zaregistruje svým plným jménem, trvalým bydlištěm a kontaktními údaji, a má tak zřízen uživatelský účet. K tomuto účtu obdrží uživatel přihlašovací jméno a heslo. Uživatel se zavazuje své registrační údaje aktualizovat podle skutečnosti. Pokud poskytovatel zjistí, že uživatel zneužil cizí identitu nebo použil identitu falešnou, má právo odepřít poskytnutí služby.

Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytovatelem za účelem obchodního vztahu při poskytování služby. Uživatel může svůj souhlas písemně zrušit. V takovém případě bude zrušen i jeho uživatelský účet.

Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služby nenese odpovědnost za zneužití přihlašovacího jména nebo hesla třetí osobou. Pokud má uživatel podezření, že se tak děje, je povinen toto neprodleně písemně sdělit poskytovateli s cílem zablokování přihlašovacích údajů. Uživatel právně odpovídá ve vztahu k poskytovateli za veškeré obchodní případy uskutečněné s užitím jeho přihlašovacích údajů třetí osobou.

Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služby je oprávněn zablokovat jeho uživatelský účet, existuje-li důvodné podezření, že uživatel neoprávněně zasahuje do ochrany autorských práv nebo je sám aktivně porušuje.

Uživatel bere na vědomí, že povaha poskytování služby si vynucuje občasné technické odstavení služby. Uživatel toto nebude brát jako porušení svých uživatelských práv.

E-KNIHA, JEJÍ UŽITÍ A VLASTNOSTI

E-kniha představuje digitální soubor určený ke stažení do softwarového zařízení uživatele. Tento soubor může obsahovat text, ilustrace i jiné grafické prvky. Stažením e-knihy je pořízení jedné rozmnoženiny souboru proti platbě za podmínek stanovených autorskou licencí k příslušnému dílu obsaženému v e-knize.

Uživatel bere na vědomí, že pro čtení e-knih existují příslušné standardní technické podmínky a formáty. Pokud není uživatel pro přijetí služby náležitě vybaven, nenese poskytovatel za nefunkčnost služby odpovědnost.

Uživatel nesmí zasahovat do ochrany digitálního souboru e-knihy vytvořené poskytovatelem.

OBCHODNÍ VZTAH A PLATBA

Smluvní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem služby je naplněn uhrazením služby uživatelem, připsáním platby na účet poskytovatele a následně umožněním stažení objednaného souboru uživatelem. Úhrada musí proběhnout nejpozději do 21 kalendářních dnů po vzniku objednávky služby. V případě, že platba nebude připsána na účet poskytovatele v této lhůtě, bude objednávka automaticky zrušena.

Uživatel bere na vědomí, že vztahy mezi ním a poskytovatelem služby podléhají právním předpisům platným na území České republiky. Tyto předpisy se mohou vyvíjet v závislosti na technologiích i vývoji přístupu k ochraně autorských práv. Poskytovatel si tudíž vyhrazuje právo tyto podmínky měnit.

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

Všechny e-knihy prodávané na nln.cz jsou chráněny autorským zákonem a jejich užití musí korespondovat s udělenou licencí. Cena za stažení obsahuje poplatek za autorskou licenci. Uživatel nesmí užívat knihu jinak než pro svoji osobní potřebu, tudíž nesmí knihu dále kopírovat, prodávat, tisknout ze souboru, půjčovat, sdílet nebo dále poskytovat třetím osobám. Uživatel je obeznámen se skutečností, že porušení autorského práva výše uvedenými způsoby je trestným činem.