Ilona Janyšková

Fotografie

PhDr. Ilona Janyšková, CSc.

Datum narození:: 14. 11. 1954

Vzdělání:

1974–1979: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Brno (obory: ruský jazyk – německý jazyk)

1979–1982: studijní pobyt, Kabinet cizích jazyků ČSAV, pracovní skupina etymologického slovníku slovanských jazyků (tj. nynější etymologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.), Brno

1980: PhDr., Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Brno (obor jazykověda slovanských jazyků)

1982–1985: interní vědecká aspirantura, Kabinet cizích jazyků ČSAV (obor: jazykověda slovanských jazyků; specializace slovanská etymologie, školitelka PhDr. Eva Havlová, CSc.)

1988: vědeckým kolegiem jazykovědy ČSAV udělena vědecká hodnost kandidátky filologických věd (CSc.) v oboru jazykověda slovanských jazyků (disertace: Názvy stromů ve slovanských jazycích – vybrané kapitoly)

Dosažená praxe:

1979–dosud: Kabinet cizích jazyků ČSAV, pracovní skupina etymologického slovníku slovanských jazyků, tj. nynější etymologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Brno

1985–1988: odborná pracovnice (tamtéž)

1988–dosud: vědecká pracovnice, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., etymologické oddělení, Brno

2000–dosud: spolueditorka řady Studia etymologica Brunensia

2004–dosud: hlavní redaktorka Etymologického slovníku jazyka staroslověnského

Pedagogická činnost:

1999–2000: externí učitelka Ústavu slavistiky FF MU

2006–dosud: externí učitelka Ústavu českého jazyka FF MU (Úvod do staroslověnštiny a slavistiky, Úvod do slavistiky)

2007–dosud: Letní škola slovanských (bohemistických) studií při FF MU Brno (přednášky z oblasti české a slovanské etymologie)

školitelka (diplomové a disertační práce z etymologie)

Badatelské oblasti:

Slovanská etymologie a srovnávací onomaziologie (viz J. Černý, J. Holeš (eds.): Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha: Libri 2008, s. 282–283)

Práce v orgánech AV a VŠ:

1992, 2000–2002, 2005–dosud: členka (Vědecké) rady Ústavu pro jazyk český AV ČR

2001–dosud: členka oborové komise doktorského studijního oboru Ruský jazyk (FF MU)

2002–dosud: členka oborové komise doktorského studijního oboru Paleoslovenistika a slovanské jazyky (FF MU)

2002–dosud: členka (Vědecké) rady Slovanského ústavu AV ČR

2005–dosud: členka oborové komise doktorského studijního oboru Srovnávací indoevropská jazykověda (FF MU)

Členství ve vědeckých společnostech:

2000–dosud: členka Etymologické komise při Mezinárodním komitétu slavistů

2004–dosud: členka Českého komitétu slavistů

Členka Jazykovědného sdružení (v letech 1996–2005 členka výboru brněnské pobočky)

 

U nás vyšlo