Jan Wanner

Fotografie

Prof. PhDr. Jan Wanner, DrSc.

(* 1940) vystudoval historii

na Filozofi cké fakultě v Praze

a působil v řadě pedagogických

i akademických pracovišť u nás

i v zahraničí. Je emeritním

profesorem obecných a světových

dějin Karlovy univerzity a někdejším

vedoucím vědeckým pracovníkem

Akademie věd. Specializuje se

na dějiny mezinárodních vztahů

ve 20. století se zaměřením na dějiny

Ruska, diplomacie druhé světové

války a regionální konfl ikty v oblasti

Středního východu. Je autorem

nebo spoluautorem více než stovky

větších prací či tematických sborníků,

v nichž uplatnil své rozsáhlé znalosti

evropských i amerických archivních

dokumentů.

Z nejnovějších děl k moderním

dějinám Ruska je možné zmínit

např. práci Armáda jako nástroj

státní integrace SSSR 1925–1941

(1997), Vnitřní fronta. Sovětský stát

a společnost 1941–1945 (2000) nebo

Formování stalinského mocenského

systému. K problému tzv.

sebedestrukce bolševiků 1918–1939

(2003), zpracované ve spolupráci

s B. Literou. Z prací věnovaných

evropské politice USA a SSSR v letech

studené války lze jmenovat tituly

George C. Marshall. Tvůrce armád

a aliancí (1988) a Brežněv a východní

Evropa 1968–1982 (1995). V letech 2001–2002 vyšla

také monumentální třídílná

syntéza Spojené státy a evropská

válka 1939–1945, vysoce ceněná

odbornou kritikou jakožto „ojedinělá

a mimořádně závažná“.

K dílům z okruhu středovýchodní

problematiky patří úspěšný titul

Krvavý Jom Kippur. Čtvrtá a pátá

arabsko-izraelská válka ve světové

politice (2002), odměněná cenou

KALF. Dalším významným titulem byla

Bitva o Suez. Studená válka, druhý

arabsko-izraelský konfl ikt

a britsko-francouzská intervence

v Egyptě (2006). Práce byla

recenzenty hodnocena jako dílo

„svým obsahem i formou zcela

ojedinělé a v české historiografi i

mezinárodních vztahů výjimečné“.

Třetím pozoruhodným titulem je

Krvavý zrod moderního Turecka.

Ankara mezi Londýnem a Moskvou

(2009), který využívá dosud neznámé

britské, francouzské a zejména ruské

archivní fondy. Komerčně úspěšný

titul byl proto odbornou kritikou

oceněn jako „významný příspěvek

k poznání dějin moderního Turecka,

především díky vysoké erudici, která

je z díla patrná mimo jakoukoli

pochybnost

 

U nás vyšlo