Jaroslav Čechura

Fotografie

Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.(1952), profesor Univerzity Karlovy. V minulých dvou dekádách se

postupně zabýval tematickou triádou ze sociálních dějin raného novověku: selské rebelie – drobná venkovská kriminalita – sexuální chování venkovanů. Využívá přitom moderních sociálně historických postupů, dějin konfliktů a kriminality stejně jako mikrohistorických postupů. Práce na tato témata vznikaly převážně na materiálu vytěženém z jihočeských archivů, v první řadě SOA Třeboň. Monogra-

fie: Broumovská rebelie, Praha 1997; Selské rebelie roku 1680. Sociální konflikty v barokních Čechách a jejich každodenní souvislosti, Praha 2001; Černínové versus Kysíbelští, Praha 2002; Kriminalita a každodennost v raném novověku. Jižní Čechy 1650–1770, Praha 2008; Sex v době temna (Třeboňsko v prvním století Schwarzenberků (1660–1770), Praha 2015. Kompletní přehled prací viz Veronika Bohačová, Veronika Kucrová (edd.), Sedláci si dělají, co chtějí. Sborník vybraných prací profesora Jaroslava Čechury, Praha 2012.

 

U nás vyšlo