Marie Čechová

Fotografie

Prof. Marie Čechová se narodila 13. 5. 1937 ve středních Čechách. Po absolvování střední pedagogické školy krátce učila v severních Čechách. Její rozhodnutí studovat na Vysoké škole pedagogické češtinu a dějepis (1957—1961) a setkání s prof. Aloisem Jedličkou, který tam tehdy působil, předznamenaly nejen její odbornou, ale také pedagogickou dráhu. Osobnost prof. Jedličky, jeho vědecká erudice i pedagogická činnost ovlivnily zásadním způsobem její orientaci na stylistiku a funkční morfologii. Po absolvování Vysoké školy pedagogické působila naše jubilantka jako učitelka češtiny a dějepisu na různých základních a středních školách. Dalším významným momentem v jejím profesním životě byla aspirantura v oddělení češtiny Výzkumného ústavu pedago[162]gického v Praze. Zde ji odborně i lidsky ovlivnil zejména Jaroslav Jelínek, který tehdy VÚP vedl. Spojení témat lingvistických s aspekty didaktickými se v následujících desetiletích stalo pevnou součástí jubilantčiny vědecké a odborné činnosti. Její kandidátská práce a první kniha Mluvnické kategorie podstatných jmen ve vyučování (1976) potvrdila její celoživotní zájem o kvalitní vyučování českému jazyku, které u učitele předpokládá nejen perfektní znalosti jazykového systému a nezbytné komunikační dovednosti, ale také schopnost vhodně využívat ve výuce rozmanitých didaktických postupů, forem a prostředků. Po získání vědecko-pedagogického titulu CSc. (1972) a doktorátu filozofie (PhDr.) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy působila M. Čechová nejprve jako vědecká pracovnice ve Výzkumném ústavu pedagogickém a krátce nato také na Ministerstvu školství ČSR jako specialistka na vyučování českému jazyku. V roce 1975 začala vyučovat na katedře českého a slovenského jazyka FF UK v Praze budoucí středoškolské učitele českého jazyka a literatury. V roce 1978 obhájila habilitační práci, stala se docentkou pro obor český jazyk a po obhájení doktorské disertace a dosažení titulu DrSc. (1987) byla v roce 1988 jmenována univerzitní profesorkou v oboru teorie vyučování českému jazyku. Na katedře českého a slovenského jazyka FF UK působila téměř 18 let, v letech 1981—1990 také jako vedoucí katedry. Od roku 1994 dodnes je interní pracovnicí katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Spolupracuje rovněž s dalšími vysokoškolskými a vědeckými pracovišti doma a v zahraničí.

 

U nás vyšlo