Radmila Prchal Pavlíčková

Fotografie

Radmila Prchal Pavlíčková (1974) vystudovala historii a bohemistiku na Palackého univerzitě v Olomouci, na téže univerzitě působí na Katedře historie Filozofické fakulty. Zabývá se kulturními dějinami raného novověku, zejména mecenátem a reprezentačními strategiemi církevní aristokracie, výzkumem komemorativní a funerální kultury raněnovověké společnosti. V roce 2001 publikovala dizertaci Sídla olomouckých biskupů. Mecenáš a stavebník Karel z Liechtensteinu-Castelkorna 1664–1695. Zájem o reprezentaci biskupů a arcibiskupů od konce 16. do poloviny 18. století ji přivedl ke studiu konstrukce paměti na tuto společenskou vrstvu v pohřební kultuře a především funerální homiletice. V roce 2008 vydala na toto téma knihu Triumphus in mortem. Pohřební kázání nad biskupy v raném novověku. Frekvence konfesně konotovaných témat v pohřebních kázáních ji motivovala k rozšíření záběru o texty nekatolických vyznání. Dílčí závěry publikovala v řadě domácích a zahraničních časopisů, naposledy též ve sborníku Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th–18th Centuries), Stuttgart – Praha 2017. Je spoluautorkou kolektivní monografie Transformation of Confessional Cultures in a Central European City: Olomouc, 1400–1750, Roma 2015.

 

U nás vyšlo