Tomáš Velímský

Fotografie

Narozen 11.4.1946 v Satu-Mare (Rumunsko), kde rodiče žili od roku 1932. V roce 1948 se vrátili do vlasti. V letech 1952-1960 navštěvoval základní školu, 1960-1964 gymnázium (SVVŠ) v Ostravě 1, v letech 1964-1969 studoval prehistorii na FF MU (tehdy UJEP) Brno. V letech 1969-1973 odborným pracovníkem – archeologem středověku v Oblastním muzeu v Kutné Hoře, v letech 1973-1993 postupně odborným, vědecko-technickým a vědeckým pracovníkem Archeologického ústavu ČSAV v Praze, na pracovišti v Mostě (v letech 1976-1990 vedoucím expozitury). PhDr. 1982 (FF UK Praha, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou), CSc. 1997 (Archeologický ústav AV ČR Praha), obor: archeologie středověku, kandidátská práce: K problematice počátků středověkých měst v Čechách; habilitace 1998 (PF UJEP Ústí nad Labem), obor: české a regionální dějiny, práce: Trans montes, ad fontes! (Přes hory, k pramenům!). K roli újezdů při středověké kolonizaci středních a vyšších poloh na území severozápadních Čech (viz publikace). Od roku 1993 odborným asistentem a od roku 1998 docentem na katedře historie PF UJEP v Ústí nad Labem (1994-2001 vedoucím katedry). Od roku 2003 externí působení na Ústavu českých dějin FF UK Praha (specializační přednáška Šlechta – vznik, vývoj a úloha v životě české středověké společnosti). Od roku 2004 také na částečný úvazek docentem na katedře dějepisu PF TU Liberec.

Zaměřen na dějiny středověku – především z pohledu archeologie středověku, na problematiku počátků měst v Čechách, dějiny středověkého osídlení, vznik dědičné pozemkové držby a počátky šlechty, na středověkou hmotnou kulturu (zejména její výpověď o duchovním životě středověké společnosti).

 

U nás vyšlo