Václav Machek

Fotografie

Prof. PhDr. Václav Machek, DrSc., (8. listopadu 1894 – 26. května 1965) byl český jazykovědec. Byl profesorem tehdejší univerzity Jana Evangelisty Purkyně (od roku 1990 Masarykova) v Brně na katedře slavistiky a srovnávací jazykovědy. Zabýval se srovnávací indoevropskou jazykovědou a mytologií, baltistikou a zvláště etymologií. Byl členem ČSAV a nositelem Řádu práce. Vystudoval gymnázium ve Dvoře Králové nad Labem, následně studoval na Filosofické fakultě Karlovy (Ferdinandovy) univerzity v Praze, kde se zabýval především etymologií a studiem baltických jazyků (pruština, lotyština, litevština, galindština…). Několik let studoval také v Paříži, po svém návratu vyučoval na různých gymnáziích (např. v Pardubicích, Trnavě, Brně atd.). V roce 1936 byl jmenován profesorem a od té doby učil na filosofické fakultě v Brně. Zabýval se srovnávací indoevropskou jazykovědou, zvláště baltistikou a chetitským jazykem, dále pak srovnávací slovanskou jazykovědou, zvláště bohemistikou a slovakistikou, a věnoval se také mytologii a etymologii

Mezi dnes jeho nejznámější díla patří Česká a slovenská jména rostlin a Etymologický slovník jazyka českého. Některé práce publikoval také francouzsky. Dále pak: Studie o tvoření výrazů expresivních, Etymologický slovník jazyka českého a slovenského, Studie ze slovanské jazykovědy.

 

U nás vyšlo